Smernica

Určujúca zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

 

v podmienkach                                                                                                                                                  LEKOS, s.r.o. Trebišov, IČO: 31689469

 

 

 

v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto internú smernicu

 

2.1.2017                      

Vypracoval: LEKOS, s.r.o. Trebišov

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Táto interná smernica upravuje postup pri realizácií zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ "). Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov prevádzkovateľa a jeho štatutárneho zástupcu.
 2. Zákon č. 307/2014 Z. z. upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť") a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

 

Článok 2

Základné pojmy

 

 1. Pre účely použitia tejto internej smernice sa rozumie:
 1. oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia,
 2. oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
 3. závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie ktoré je:
 1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého oddielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy druhého oddielu osobitnej časti Trestného zákona alebo
 2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo
 3. správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.
 1. podnetom:
 1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
 2. neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
 3. zamestnávateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu.
 1. Konaním v dobrej viere sa na účely zákona 307/2014 Z. z. rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
 2. Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, sa na účely zákona č. 307/2014 Z. z. považuje za anonymné.

 

Článok 3

Vnútorný systém vybavovania podnetov

 

 1. Zamestnávateľ určuje (v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z.), že zodpovednou osobou zamestnávateľa je Mária Semanová. Táto zodpovedná osoba zabezpečuje plnenie úloh zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. Zodpovedná osoba musí byť v priamej podriadenosti zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi zamestnávateľa.
 2. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov zverejní zamestnávateľ na webovej stránke zamestnávateľa.
 3. Zamestnávateľ touto internou smernicou určuje systém vybavovania podnetov:
 1. podávanie podnetov je zamestnancom prístupné bežne dostupným spôsobom, a to:
 • osobne ústne priamo u zodpovednej osoby počas pracovnej doby (zodpovedná osoby vyhotoví Záznam o ústnom podaní podnetu, ktorý musí obsahovať: dátum spísania Záznamu o ústnom podaní podnetu; meno, priezvisko, adresu pobytu osoby, ktorá podala podnet - na žiadosť oznamovateľa je možné tieto informácie neuvádzať a v takom prípade sa podnet vedie ako anonymný podnet; predmet podnetu musí byť zrejmý),
 • písomne poštou na adresu: LEKOS, s.r.o. Trebišov, Kollárova 455, 078 01 Sečovce
 • e-mailom 24 hodín denne na adresu: lekos@lekos.sk, semanova@lekos.sk
 1. zamestnávateľ je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia
 • túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia,
 1. zamestnávateľ je povinný oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverovania do desiatich dní od preverenia podnetu,
 1. celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia,
 1. zodpovedná osoba zamestnávateľa je oprávnená a povinná riadne prešetriť podaný podnet a o výsledku šetrenia spracovať písomný záznam, ktorý bezodkladne predloží konateľovi.
 1. zamestnávateľ je povinný písomne oboznámiť osobu, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia v stanovenej lehote,
 1. zamestnávateľ je povinný pri preverovaní neanonymných podnetov zachovať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
 1. zamestnávateľ je povinný po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu:
 1. dátum doručenia podnetu,
 2. meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie poznámka, že ide o anonymný podnet,
 3. predmet podnetu,
 4. výsledok preverenia podnetu
 5. dátum skončenia preverenia podnetu
 1. zamestnávateľ je povinný spracovávať osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zamestnávateľ na účely vedenia evidencie podnetov určuje zodpovednú osobu, ktorá je oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.

 

Článok 4

Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

 

 1. Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa.
 2. Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
 3. Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).
 4. Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto vnútorného predpisu, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.
 5. V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
 6. Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca"), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
 7. Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
 8. O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
 9. Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
 10. Z preverovania podnetu je vyňatá zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:
 1. pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,
 2. pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
 1. Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
 2. Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

 

Článok 5

Ochrana pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti

 

 1. Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny úkon") voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý ten nedal súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom inšpektorátu práce. Súhlas inšpektorátu práce sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.
 2. Zamestnávateľ podáva žiadosť o udelenie súhlasu príslušnému inšpektorátu práce.
 3. Poskytovanie ochrany v rámci trestného a správneho konania upravuje zákon č. 307/2014 Z. z.
 4. Ochrana poskytovaná chránenému oznamovateľovi zaniká:
 1. Doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany inšpektorátu práce,
 2. Skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
 3. Skončením trestného konania alebo konania o správnom delikte. Ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením vec inému orgánu,
 4. Odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s podaním oznámenia, alebo
 5. Ak sa preukáže, že oznámenie nebolo podané v dobrej viere.

 

Článok 6

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

 

 1. Ak sa osoba, ktorá podala podnet domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu bol voči nej urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať inšpektorát práce do siedmich dní odo dňa keď sa dozvedela o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.
 2. Inšpektorát práce po obdržaní takejto žiadosti postupuje podľa ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z.

 

Článok 7

Záväznosť, platnosť a účinnosť

 

 1. Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom podpisu konateľov účinnosť dňa 02.01.2017.
 2. Táto interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa.

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

 1. Túto internú smernicu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov.

 

 

V Sečovciach, dňa 02.01.2017

 

 

......................................................                             ......................................................

    Ing. František Ledl (Konateľ)                                         Ing. Martin Puci (Konateľ)

mapa

Kontakt

Lekos, s.r.o. Trebišov

 • Kollárova 455
 • 078 01 Sečovce
 • Slovenská republika